Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Text Search Ctrl+F......setting "Match Case" as the default

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 8 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I want to search text by using Ctrl +F and only want the search by "Match Case" as the default . How can I set it. Any suggestion.

Giải pháp được chọn

Yes, you can. To default one of the buttons on the Find bar, try this:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

Match Case

(2) In the search box in the page, type or paste case and pause while the list is filtered

(3) Double-click the accessibility.typeaheadfind.casesensitive preference and Firefox should display an editable field where you can modify the value as desired. To save the change, press Enter or click the blue check mark button. (To reset to the original value, use the button toward the right end of the row with the left-pointing arrow.)

 • 0 => e matches e and E, E matches E and e (Match Case button _not_ highlighted on Find bar) (default)
 • 1 => e matches e but not E, E matches E but not e (Match Case button highlighted on Find bar)
 • 2 => e matches e and E, E matches E but not e (Match Case button removed from Find bar) (AKA "auto")

You might need to reload the tab before the Find bar will reflect the change.


Other Buttons

For possible future reference...

(4) In the search box in the page, type or paste findbar and pause while the list is filtered

Highlight All

Double-click the findbar.highlightAll preference to switch the default value from false (don't highlight) to true (do highlight) -- double-click again to revert. You might need to reload the tab before the Find bar will reflect the change.

Match Diacritics

Double-click the findbar.matchdiacritics preference and Firefox should display an editable field where you can modify the value as desired. To save the change, press Enter or click the blue check mark button. (To reset to the original value, use the button toward the right end of the row with the left-pointing arrow.)

 • 0 => e matches e and é, é matches é and e (Match Diacritics button _not_ highlighted on Find bar) (default)
 • 1 => e matches e but not é, é matches é but not e (Match Diacritics button highlighted on Find bar)
 • 2 => e matches e and é, é matches é but not e (Match Diacritics button removed from Find bar) (AKA "auto")

You might need to reload the tab before the Find bar will reflect the change.

Whole Words

Double-click the findbar.entireword preference to switch the default value from false (find within a string) to true (find between word boundaries) -- double-click again to revert. You might need to reload the tab before the Find bar will reflect the change.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Yes, you can. To default one of the buttons on the Find bar, try this:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

Match Case

(2) In the search box in the page, type or paste case and pause while the list is filtered

(3) Double-click the accessibility.typeaheadfind.casesensitive preference and Firefox should display an editable field where you can modify the value as desired. To save the change, press Enter or click the blue check mark button. (To reset to the original value, use the button toward the right end of the row with the left-pointing arrow.)

 • 0 => e matches e and E, E matches E and e (Match Case button _not_ highlighted on Find bar) (default)
 • 1 => e matches e but not E, E matches E but not e (Match Case button highlighted on Find bar)
 • 2 => e matches e and E, E matches E but not e (Match Case button removed from Find bar) (AKA "auto")

You might need to reload the tab before the Find bar will reflect the change.


Other Buttons

For possible future reference...

(4) In the search box in the page, type or paste findbar and pause while the list is filtered

Highlight All

Double-click the findbar.highlightAll preference to switch the default value from false (don't highlight) to true (do highlight) -- double-click again to revert. You might need to reload the tab before the Find bar will reflect the change.

Match Diacritics

Double-click the findbar.matchdiacritics preference and Firefox should display an editable field where you can modify the value as desired. To save the change, press Enter or click the blue check mark button. (To reset to the original value, use the button toward the right end of the row with the left-pointing arrow.)

 • 0 => e matches e and é, é matches é and e (Match Diacritics button _not_ highlighted on Find bar) (default)
 • 1 => e matches e but not é, é matches é but not e (Match Diacritics button highlighted on Find bar)
 • 2 => e matches e and é, é matches é but not e (Match Diacritics button removed from Find bar) (AKA "auto")

You might need to reload the tab before the Find bar will reflect the change.

Whole Words

Double-click the findbar.entireword preference to switch the default value from false (find within a string) to true (find between word boundaries) -- double-click again to revert. You might need to reload the tab before the Find bar will reflect the change.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.