Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Interactive Elements Disappear from websites

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi NadimX

more options

Started noticing that some interactive elements (animation, video, input..) disappear from several websites on FF Example websites: (attached preview comparisons between FF & Chrome) https://www.typeform.com/ https://www.obviously.ai/ https://what-tool.online/ Steps Tried: Safe mode with plugins disabled , turn off enhanced tracking (no fix) Version: FF Developer 86, Windows 10

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

The missing elements are background videos. I see the auto-play block icon at the left end of the the location/address bar. If I allow Audio & Video then this content works.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The missing elements are background videos. I see the auto-play block icon at the left end of the the location/address bar. If I allow Audio & Video then this content works.

Hữu ích?

more options

thanx, that seems to fix the first 2 websites the last one, input field was not being rendered as "cse.google.com" scripts was getting blocked

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.