Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Trying to enter hard addy into navigation bar always sends to a google search.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TerryN21

more options

I have to enter my modem's IP address into the navigation bar, but for some reason keeps converting to a google search. I enter: 192.168. 0.1. when I press return: https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=192.168.+0.1. I have gone through all my settings, and cannot find a way out of this! common sense would say that when I added the second "Search" bar next to the "Navigation/Search" bar, the search function would not apply anymore to the Navigation bar. Anyways, Please help if possible.... I'm frustrated!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That isn't happening here. I have never done that before but entering the router IP address without more gets a request for the user name and password to log into the router. I also have a separate search bar. I have the IP address bookmarked but I doubt that would make a difference. Have you selected "Search Suggestions" on the Search page of Options/Preferences?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.