Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i remove "import bookmarks" from toolbar

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2491 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ALLARS2006

more options

I want to remove "import bookmarks" from the toolbar, but cant figure it out and I have been using Firefox since like 1950, Thanks

I want to remove "import bookmarks" from the toolbar, but cant figure it out and I have been using Firefox since like 1950, Thanks

Giải pháp được chọn

It's the same procedure like adding it to the toolbar.

Menu ≡ -> Customize... -> Drag the "import bookmarks" icon from the toolbar. -> Click Done.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

It's the same procedure like adding it to the toolbar.

Menu ≡ -> Customize... -> Drag the "import bookmarks" icon from the toolbar. -> Click Done.