Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Removing entries from context menus

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I download a lot of images, and I would like to remove a bunch of entries from the context menu for images (entries which I keep clicking by accident). Can I do that?

Thank you.

I am using FF 71, which I will not be upgrading. Indeed, I want to return to a previous version to stop the upgrade nagging.

I download a lot of images, and I would like to remove a bunch of entries from the context menu for images (entries which I keep clicking by accident). Can I do that? Thank you. I am using FF 71, which I will not be upgrading. Indeed, I want to return to a previous version to stop the upgrade nagging.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can use code in userChrome.css to hide and reorder items in the context menu.

You can ask about this in the Firefox CSS subreddit forum.

more options