Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Trying to install, Firefox.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Trying to install Firefox, asked to install "app" on one more device. I do not have another device. I do not know what an "app" is. Please help me get this working.

Trying to install Firefox, asked to install "app" on one more device. I do not have another device. I do not know what an "app" is. Please help me get this working.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Firefox is an "App" could you provide a screenshot? Thanks!

more options

An App is a program. App is mostly used on cel phones and computer systems.


If you are talking about sync, sync is an option. Shut down sync from here.

Type about:accounts<enter> in the address bar.

[v57+] https://accounts.firefox.com/settings

more options

Sync is optional. You can close the tab once you have created the Sync account if you do not want or can't add a mobile device.