Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox forgets all settings and login info every time I restart no matter what I do

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

- I have no add-ons - always use private browsing is off - delete cookies is off - ask to save logins and passwords is on (I can save passwords all I want, but when I restart my computer, they won't be there.)

I can't find any info already asked about this - I'm running version 84.0.1

Help! I'm about ready to switch browsers..

- I have no add-ons - always use private browsing is off - delete cookies is off - ask to save logins and passwords is on (I can save passwords all I want, but when I restart my computer, they won't be there.) I can't find any info already asked about this - I'm running version 84.0.1 Help! I'm about ready to switch browsers..

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Macs: Make sure you install Firefox properly and that you do not run Firefox from within the DMG (Disk Images) file. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac