Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Ad Blocker

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 162 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mamoon

more options

What Ad blocker do people recommend that is safe and easy to use i no i don't like ad blockers but YouTube but the puts ads on the bottom of the screen and it bothers me but i really don't care for the video ads its the ads that while I'm watch the video so please what ad blocker do you recommend or is there way to turn off were google puts ads on the video

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hey, You can use any ad blocker from the extensions page. There shouldn't be any ads while playing a video, can you attach a screen shot for more clarity? Attaching some popular ad blocker extensions here for convenience. Ghostery – Privacy Ad Blocker AdBlocker Ultimate AdBlocker for YouTube

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.