Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox crashing on start up, safe mode too

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

crash ID: bp-0496fad1-9b62-4f16-b904-b19090210201

crash ID: bp-0496fad1-9b62-4f16-b904-b19090210201

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Product Firefox Release Channel esr Version 78.5.0esr Build ID 20201110001500 (2020-11-10) Buildhub data OS Windows 10 OS Version 10.0.17763

bp-0496fad1-9b62-4f16-b904-b19090210201 Signature: humsocks.dll | ExpandEnvironmentStringsA

Uptime 3 seconds

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_WRITE

InProcessClient64.dll = part of Sentinel Agent and developed by SentinelOne, Inc

HumSOCKS.dll = Open Text SOCKS Client = Open Text Corporation

AppMonitorDll.dll = EndPoint

more options

Update all software.