Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Changing email address for Firefox Accounts

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Scribe

more options

This is really not specifically about Firefox Sync or Firefox itself, but I can't find a better match.

 Months ago I changed my email address with Firefox Accounts.  I currently log in with the new email address and I only see the new email address under my account preferences.  But when I add a new device to Firefox Sync, the "Complete Sync Setup" email is going to my old email address, meaning the one I previously used with my Firefox account.
 Can anyone suggest if there is a way to change this or if there is something I am doing wrong?
 Thanks for any help!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, make sure that the email you want to use is set as your 'primary' one. More: Add a secondary email address to Firefox Accounts

If your question is resolved by this or another answer, please help other users by marking the best reply as Solved. Thank you!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.