Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My account locked!

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi wnrdmadmlaneh

more options

https://support.mozilla.org/ko/kb/accounts-blocked

I haven't received the verification email because my email is dormant.

When I unlock the dormant email and click the Resend button, the account is locked and it cannot be synced.

https://support.mozilla.org/ko/kb/accounts-blocked I haven't received the verification email because my email is dormant. When I unlock the dormant email and click the Resend button, the account is locked and it cannot be synced.

Giải pháp được chọn

Hi, please try it again after 24 hours.

Greetings Tim Maks

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, please try it again after 24 hours.

Greetings Tim Maks

more options

Thank you so so so so so so so much!