Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ehere is library on firefox to change bookmarks alphabeticlly

more options

where is library on firefox to change bookmarks alphabetically from Z to A to a to z

where is library on firefox to change bookmarks alphabetically from Z to A to a to z

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

In the menubar, Bookmarks > Show all bookmarks; in the hamburger Library > Bookmarks. Keyboard shortcut ctl+shift+o.

more options

Hmm, I think Firefox only offers "Sort by Name" meaning A-Z. If you need other kinds of sorting, you could look at an add-on for that. For example:

I haven't used those in recent years so I don't have a personal recommendation on what to try.