Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Automatic download on 26th January

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Since the automatic download on 26th January I have no Windows 10. I cannot access it. I have no screensave picture or icons on the bottom toolbar. I cannot use the Windows Start button, so I cannot go to Settings or any other feature. The download has removed Windows completely. Help!!!! Please!!!!

Since the automatic download on 26th January I have no Windows 10. I cannot access it. I have no screensave picture or icons on the bottom toolbar. I cannot use the Windows Start button, so I cannot go to Settings or any other feature. The download has removed Windows completely. Help!!!! Please!!!!

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Rosalie, which automatic download do you mean exactly? And how is Firefox involved?

more options

Giải pháp được chọn

Start Windows in Safe Mode. Is the problem still there? https://www.bing.com/search?q=windows+safe+mode+10

Also, try to Run Diagnostics https://www.bing.com/search?q=windows+diagnostics+10