Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot get firefox to reconize .mxf (material exchange files) it will not save download information (where to save and what program to open)

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

I cannot get firefox to reconize .mxf (material exchange files) it will not save download information (where to save and what program to open). Usually in the preference settings under application, I can choose material exchange files and toggle the action to save file, but now I cant even see it as an option.

I cannot get firefox to reconize .mxf (material exchange files) it will not save download information (where to save and what program to open). Usually in the preference settings under application, I can choose material exchange files and toggle the action to save file, but now I cant even see it as an option.