Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks Toolbar

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Gemwriter

more options

A link for "Other Bookmarks" has appeared in the Toolbar after the dropdown icon for the 'extra' items that won't fit across the screen. Also, a space has appeared between the rightmost bookmark and the dropdown. I had adjusted display resolution for easier viewing, but putting it back to Default makes no diff - except for size, obviously. Haven't found anything in Prefs to add/remove this. Screenshot attached. Many thanks for any help. PeterT

A link for "Other Bookmarks" has appeared in the Toolbar after the dropdown icon for the 'extra' items that won't fit across the screen. Also, a space has appeared between the rightmost bookmark and the dropdown. I had adjusted display resolution for easier viewing, but putting it back to Default makes no diff - except for size, obviously. Haven't found anything in Prefs to add/remove this. Screenshot attached. Many thanks for any help. PeterT
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

In Firefox 85+ you can right-click the "Other Bookmarks" icon on the Bookmarks Toolbar show or hide this button (Show Other Bookmarks).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

In Firefox 85+ you can right-click the "Other Bookmarks" icon on the Bookmarks Toolbar show or hide this button (Show Other Bookmarks).

more options

Beautiful - thank you!