Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox homepage & bookmarks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Put firefox on mobile and cant get it way i want it. 1/ when start firefox want to have iprimus as homepage but can't find anywhere to do it. 2/ have firefox bookmarks,internet Explorer bookmarks, I just want to put them in order from the most used to the least or put firefox and explorers bookmarks into one but again can't workout if can do either, need help just cant work it out, sorry have to ask for help

Put firefox on mobile and cant get it way i want it. 1/ when start firefox want to have iprimus as homepage but can't find anywhere to do it. 2/ have firefox bookmarks,internet Explorer bookmarks, I just want to put them in order from the most used to the least or put firefox and explorers bookmarks into one but again can't workout if can do either, need help just cant work it out, sorry have to ask for help

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Tony

Are you using an Android or iOS device?