Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't fix SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL as described

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi all,

while playing (or better "fighting"...) with a linux docker container on Win10/WSL2/Ubuntu for using the MS spfx tool chain, I generated a SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL in FF85.0/Win10 by first setting up a certificate exception for a dev-cert (https://localhost:4321) and then have the certificate re-created.

As described the support article [https://support.mozilla.org/en-US/kb/Certificate-contains-the-same-serial...], I removed all certificate exceptions for localhost:* and deleted the "gulp" authority in options/security/certificates.

Unfortunately, the SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL persists even after a restart of firefox.

Any help is very much appreciated...

Thanks & greetings Markus Fehn

Hi all, while playing (or better "fighting"...) with a linux docker container on Win10/WSL2/Ubuntu for using the MS spfx tool chain, I generated a SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL in FF85.0/Win10 by first setting up a certificate exception for a dev-cert (https://localhost:4321) and then have the certificate re-created. As described the support article [[https://support.mozilla.org/en-US/kb/Certificate-contains-the-same-serial-number-as-another-certificate]], I removed all certificate exceptions for localhost:* and deleted the "gulp" authority in options/security/certificates. Unfortunately, the SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL persists even after a restart of firefox. Any help is very much appreciated... Thanks & greetings Markus Fehn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options