Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disable new feature to remember location when adding new bookmark?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello, I see that when adding a new bookmark, Firefox now remembers the last used location and sets it by default. I would prefer to keep the previous behaviour of defaulting to "Other bookmarks". Is there a way to disable it please?

Thank you

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The only way I can think of to set a specific default folder is by using an autoconfig.cfg file to lock the related pref. Note that this makes it impossible to change this default easily (i.e. you need to edit autoconfig.cfg and restart Firefox).

See:


//
lockPref("browser.bookmarks.defaultLocation", "unfiled"); //[toolbar|menu|unfiled|guid]


There are reports that the Default Bookmark Folder extension has not been updated to work properly in Firefox 85, so you likely need to wait for an update if you do not want to use autoconfig.cfg.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.