Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cant create a functional new bookmark folder

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

when I create a new firefox bookmarks folder it has to chevron arrow to the left and can't be opened. It seems possible to add a new bookmark inside the new folder but its useless because the folder cannot be opened/contnts cannot be seen

in the screenshot below the top folder "gigs" has no chevron and cant be opened. "gear" and "music" are normal and fully functional.

I have 2 macs, experiencing this on both

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is that the Bookmarks Sidebar, or the Library window, or somewhere else?

If it's the sidebar, does it update to show the "twisty" if you close and re-open the sidebar, or switch among the bookmarks, history, and open tabs sidebars?