Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I bring back the old behavior of the Search Bar where search results are opened in the current tab?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Up until recently if you had the discrete Search Bar turned on and used it to do a search, the results were displayed in the currently open tab, overwriting the previous contents of it.

At least since v78 (but maybe even since earlier) this changed. Now if you do a search like that, Firefox opens a new tab and jumps to it.

For me, the original behavior is what I got used to, and that is the desired one because I want to avoid tab clutter. How can I bring it back?

Giải pháp được chọn

I don't think that it's a default behaviour. Enter about:config in the URL bar and set browser.search.openintab = false.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

I don't think that it's a default behaviour. Enter about:config in the URL bar and set browser.search.openintab = false.

Hữu ích?

more options

Thank you @TyDraniu, that fixed it! I didn't even have to restart the browser. For Waterfox G3.0.2 (based on Gecko 78.6.0) "true" seems to be the default value.

Hữu ích?

more options

until said

Thank you @TyDraniu, that fixed it! I didn't even have to restart the browser. For Waterfox G3.0.2 (based on Gecko 78.6.0) "true" seems to be the default value.

I'm sure they've changed several other things as well...

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.