Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

youtube loads in at 280%

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Every time I go to YouTube website it loads in at 280%. Very annoying. Just started and I don't know where to begin. When I click on the 280% in the bar it instantly goes to normal view. Restarted my computer with no results.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

280% of what?

Hữu ích?

more options

You may have accidentally zoomed webpage(s). Reset the page zoom on pages that cause problems.

  • View -> Zoom -> Reset (Ctrl+0/Command+0 (zero))

You can try to rename/remove content-prefs.sqlite in the profile folder.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.