Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

email security

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

How do I tell Firefox that BTinternet.com is not a security threat

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I see the padlock in the url-bar on all sites, I think. It is certainly there on this site. If you don't want to see the notice, don't click on the padlock.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

That notice shows that some of the page is from secured connections while part of it is not.

Hữu ích?

more options

What do I have to do to stop this coming up with all kinds of web sites? You help pages talk about deleting cookies, but I've no idea what ones. I am fed up with this happening and am thinking of changing to Google chrome.

Hữu ích?

more options

I don't get such a notice. It may have something to do with your settings on the Privacy & Security page in Options/Preferences. For example, in Enhanced Tracking Protection, select 'Standard'. Further down the page, do NOT select "Block dangerous and deceptive content".

Hữu ích?

more options

I've adjusted my privacy abd Security settings to standard, but got the padlock up again for what I know is a safe email site. What is going on?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I see the padlock in the url-bar on all sites, I think. It is certainly there on this site. If you don't want to see the notice, don't click on the padlock.

Hữu ích?

more options

The padlock is just a notice, and access to its options. Don't worry about it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.