Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox OS - Reference Phone - Flame - Is Firefox OS still going and can I use this phone

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hi All

I bought the Firefox OS Flame reference phone in 2014 to see what it was it was like. It came in a box with T2Mobile on it but is not a locked phone.

7 years later, it's 2021, and I've been using an Apple iPhone for 6 years and I wondered if Firefox OS was still going as I couldn't find a reference to it on the Mozilla Support page and I'd like to try using the phone again if possible. I know it's specs are very basic compared to phones today but I don't mind. It only supports 3G but I am on Vodafone Australia and as far as I'm aware they still support 3G even if it might be slow.

Appreciate any thoughts on if I can still use the phone and if Firefox OS if still going and has a recent version that might be able to install on my phone.

Here are the specs from the back of the box it came in plus a few other photos.

Cheers Cel

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.