Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox search field does not pass search argument to eBay

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi car-nuts

more options

I am on Firefox 84.0.2 (64-bit) under Win 10

If I enter an argument in the Firefox search field and click on the eBay symbol in the drop-down menu, Firefox brings up eBay in the current tab but the argument I entered is not in the eBay search field so I have to re-enter it into eBay and click "Search". Firefox did not used to work that way, it used to bring up eBay with the search argument results.

The search works for my other search symbols (Amazon, Bing, Wikipedia, etc)

Giải pháp được chọn

That is a bug in Firefox caused by eBay having changed its query URL, so Firefox needs an update. This should be fixed in Firefox 85, scheduled for release in a few days.

  • Bug 1683991 - Built-in eBay search engine just sends people to ebay.com when there are multiple words in a search query

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

That is a bug in Firefox caused by eBay having changed its query URL, so Firefox needs an update. This should be fixed in Firefox 85, scheduled for release in a few days.

  • Bug 1683991 - Built-in eBay search engine just sends people to ebay.com when there are multiple words in a search query

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

more options

Thanks for the explanation, I'll await the fix.