Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Error msg when booting up ISP's email service. Prevents email from booting.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Can't create persistent session. The authentication request arrived with no cookies, which means we can't build a persist session in which we can store state. Please re-try, and if you still can't login then investigate if cookies are disabled in your browser. http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. " This error msg occurs when I am signing in to boot up the ISP email service. I don't know what this means and their Help Desk is not very helpful.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Craig, are you blocking cookies? You might check this article and see whether relaxing your settings a bit makes it possible to use the site:

Websites say cookies are blocked - Unblock them

If that doesn't help, we can suggest other settings to check.

Also you shared that your have DuckDuckGo Privacy Essentials and Ghostery, so you might click their toolbar buttons and see whether you can set them not to block anything when using your email site.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.