Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Automatic page reloading

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Some website pages are not allowed to automatically reload. I have to hit the Allow button to reload the page when it should be able to reload itself. How do I make automatic page reloading OK?

Giải pháp được chọn

Try this:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste access and pause while the list is filtered

(3) If the accessibility.blockautorefresh preference has a value of true, double-click it to restore the default value of false

Success?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Try this:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste access and pause while the list is filtered

(3) If the accessibility.blockautorefresh preference has a value of true, double-click it to restore the default value of false

Success?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.