Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Page info window

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Recently it happened every time I tried to download multiple media on a page. On Firefox "Page Info > Media", I selected a batch of media files, say pictures in .jpg format and clicked "Save As". I was prompted for file folder. After selecting the folder, the batch of media files were not downloaded to the folder. As I exited Firefox, I was prompted whether to stop the downloading. Weeks ago, the selected batch of files would be downloaded immediately as I clicked "Save As". (Environment = Firebox 84.0.2 (64 bites) on Windows 10)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This is a known bug in Firefox 84, fixed for 86 and got uplifted to 85 (scheduled for release in the last week of January).

  • Bug 1683244 - Cannot save multiple selected link of Pageinfo media tab [86]

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.