Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

shockwave flash is known to be vulnerable and should be updated

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 45 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi christ1

more options

Hello ,

I am not able to run flash player , it is giving error "shockwave flash is known to be vulnerable and should be updated" but "update now" does not work. Flash stopped working after 12 Jan 2021.

I have reinstalled firefox ( fresh installation - version 84.0.2 ) and uninstalled flash player using "uninstall_flash_player" , again installed install_flash_player after closing all browsers. Still it does not work. Please find attached images.

Is there any way to fix the issue ?

shockwave flash version - NPSWF64_32_0_0_324.dll

Thank you

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Unfortunately not.

There is no flash player anymore. The Website you want to visit have to use html5 or similar.

https://helpx.adobe.com/enterprise/kb/eol-adobe-flash-shockwave-player.html

more options

Flash is dead. Get rid of it and move on. https://www.adobe.com/products/flashplayer/end-of-life.html