Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 52 & Big Sur

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I have to continue to use Firefox 52.0.2 (FF52)because of a discontinued form filler plug-in (Autofill Forms). FF 52 has been working fine until I moved to Big Sur. Upon launching FF52 under Big Sur, the sidebar and some toobar icon drop-menu's text has disappeared. If I boot back into Catalina, this missing text is visible (Please see attached screenshots). I was hoping someone could tell me how to make this text visible again under Big Sur. Thanks in advance for assistance.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.