Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google Calendar not loading in Firefox

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 43 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am using Firefox 84.0.2 Around mid day today, I started having problems viewing my Google Calendar on Firefox. As"skeleton" calendar page loads with no dates or details. Coincidentally, it would not load on Firefox on our main PC either. I have cleared history, cookies, etc and tried changing security settings, but it will still not work. It works fine on Edge and my Android phone. Any advice would be much appreciated. Thanks.

Giải pháp được chọn

Hi Cor-el. The problem seems to have resolved itself on both our computers (Windows 10) and Google calendar is loading normally again. Thanks for your help.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I've recently seen quite a few reports of issues with accessing Google Calendar, so it looks that something is seriously wrong. You can check the Web Console for possible error messages.

You can try to hide and show this content to see if that has effect.


There has been a bug report created where you can follow the progress.

  • Bug 1688211 - Firefox sometimes failed to load Google Calendar

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hi Cor-el. The problem seems to have resolved itself on both our computers (Windows 10) and Google calendar is loading normally again. Thanks for your help.

Hữu ích?

more options

Yes, Google reverted the changes that caused this issue on their servers.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.