Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google calendar will not load data or sync

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Google Calendar will not load data the blue line just keeps going. This happened on all of mu PCs today 1/22/21 I'm using Firefox 84.0.2 Google calendar works okay on Chrome on the same PCs I have been using Google calendar for many years on Firefox. Google Calendar works okay on my Android phone. I have not loaded any new programs, Firefox is signed in.

Giải pháp được chọn

I've recently seen quite a few reports of issues with accessing Google Calendar, so it looks that something is seriously wrong. You can check the Web Console for possible error messages.

You can try to hide and show this content to see if that has effect.

There has been a bug report created where you can follow the progress.

  • Bug 1688211 - Firefox sometimes failed to load Google Calendar

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

I've recently seen quite a few reports of issues with accessing Google Calendar, so it looks that something is seriously wrong. You can check the Web Console for possible error messages.

You can try to hide and show this content to see if that has effect.

There has been a bug report created where you can follow the progress.

  • Bug 1688211 - Firefox sometimes failed to load Google Calendar

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Hữu ích?

more options

It just started working by itself. I didn't do anything. and the problem went away in all my PCs

Hữu ích?

more options

Google reverted the changes that caused this issue on their servers as you can read in the bug report, so it should be working again.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.