Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google Calendar will not load through Firefox. Works fine in Microsoft Edge

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Starting today, Google Calendar will not load. There is none of my data in it. I cannot navigate. This is only in Firefox. A blue color streams across the top of the screen as if it is trying to load.

Giải pháp được chọn

I've recently seen quite a few reports of issues with accessing Google Calendar, so it looks that something is seriously wrong. You can check the Web Console for possible error messages.

You can try to hide and show this content to see if that has effect.

There has been a bug report created where you can follow the progress.

  • Bug 1688211 - Firefox sometimes failed to load Google Calendar

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

I've recently seen quite a few reports of issues with accessing Google Calendar, so it looks that something is seriously wrong. You can check the Web Console for possible error messages.

You can try to hide and show this content to see if that has effect.

There has been a bug report created where you can follow the progress.

  • Bug 1688211 - Firefox sometimes failed to load Google Calendar

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Hữu ích?

more options

I solved it by shutting down and then removing all the cookies. I also made the cookie folder much smaller and moved it to a remote drive.

Hữu ích?

more options

Google appears to have fixed this issue by reverting the change that caused it as reported in the bug report I linked above.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.