Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I press delete while *not* editing something i go back to the past page

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I can't seem to turn off the feature of, when I press delete on accident i go to the past page and this has caused me to leave meetings and other important things, i would like to find out how to turn off this feature.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.