Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Seeing Un-readable font for the same piece of text in mozilla Firefox

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 6 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

w3Schools is a well known website to learn programming but the code IDE in the website shows UN-Readable text in the Firefox whereas it is quite normal in other browsers such as Chrome & Edge. Here is the link to the website I am talking about : https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_block_div You can try this link in any browser other than Mozilla & it runs normally.For better understanding I have attached a screenshot of Mozilla & Edge side by side to make you aware of the glitch.Please fix it soon.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

For me, the Try It area uses my default font (Serif => Times New Roman). Could you check your settings on the Options page:

 • Windows: "3-bar" menu button (or Tools menu) > Options
 • Mac: "3-bar" menu button (or Firefox menu) > Preferences
 • Linux: "3-bar" menu button (or Edit menu) > Preferences
 • Any system: type or paste about:preferences into the address bar and press Enter/Return to load it

In the Language and Appearance section, click the Advanced button. Each character set has its own default fonts, so I suggest checking both Latin and Other Writing Systems (that selector is at the top of the dialog). For example:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

For me, the Try It area uses my default font (Serif => Times New Roman). Could you check your settings on the Options page:

 • Windows: "3-bar" menu button (or Tools menu) > Options
 • Mac: "3-bar" menu button (or Firefox menu) > Preferences
 • Linux: "3-bar" menu button (or Edit menu) > Preferences
 • Any system: type or paste about:preferences into the address bar and press Enter/Return to load it

In the Language and Appearance section, click the Advanced button. Each character set has its own default fonts, so I suggest checking both Latin and Other Writing Systems (that selector is at the top of the dialog). For example:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.