Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google Calendar suddenly not working in Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Three computers running current version of Firefox. All have a longstanding bookmark for Google Calendar. Starting this morning, when I click on the bookmark, Calendar goes into a "loading" mode and will not load. However, when I open Gmail using the same sign-in I can access the calendar in the right pane of the Gmail page. But when I try to open the calendar in a new tab, the same "loading" issue happens and I can't see a full page calendar. Two computers run on Windows 10, one on Windows 7. All three computers have the same problem which has never happened before. I have tried adjusting Firefox privacy settings on each computer to no avail. I run a Malwarebytes VPN and have tried turning that off, but have the same result. I don't think this is a Google problem because the right pane calendar opens fine when I open Gmail. I also tried this in Microsoft Edge on the two Windows 10 computers and the calendar opens fine. The calendar data also opens fine in third party ios calendar apps. So I'm at a loss about what to try next.

Giải pháp được chọn

I've seen quite a few reports of issues with accessing Google Calendar, so it looks that something is seriously wrong. You can check the Web Console for possible error messages. You can try to hide and show this content to see if that has effect.

There has been a bug report created where you can follow the progress.

  • Bug 1688211 - Firefox sometimes failed to load Google Calendar
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I've seen quite a few reports of issues with accessing Google Calendar, so it looks that something is seriously wrong. You can check the Web Console for possible error messages. You can try to hide and show this content to see if that has effect.

There has been a bug report created where you can follow the progress.

  • Bug 1688211 - Firefox sometimes failed to load Google Calendar

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.