Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

" This pdf document might not be displayed correctly " - Blank text in PDF files

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

How is this still a thing? Chrome can open any PDF file correctly. Any PDF file I open in Firefox shows the text as blank spaces, and I get the message "This pdf document might not be displayed correctly". Why? Why do I, with Firefox, need a 3rd party PDF reader? I shouldn't have to. Even Microsoft Edge gets this right.

Back to Chrome, I guess...

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Can you provide the steps and the site to replicate the issue? It works for me. see screenshot Can you also update your browser.

Hữu ích?

more options

Vomitur said

Any PDF file I open in Firefox shows the text as blank spaces, and I get the message "This pdf document might not be displayed correctly".

Every single PDF from everywhere you've tested?

The pdf.js viewer used in Firefox renders the PDF as one HTML canvas per page. To provide for searchability, it positions a layer of transparent text in front of the canvas. If Firefox is displaying the graphical elements of the PDF but not the text, I wonder whether there might be a font problem on your Firefox?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.