Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Read aloud

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 98 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Read aloud: text voice reading assistant, Chinese is female voice reading, how to set male voice reading

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Is the voice a browser issue?

more options

Can you also provide more information? Are you playing something from the site or downloading? The more information you give us, the better we can help you.

more options

If you mean in Reader View, the Listen feature, mine shows two choices for U.S. English. This is available at the bottom of the Listen panel:

Does yours show any choices for other voices?