Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New Mac Mini M1 -- Constant Lockups

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

2 weeks into my new MAC mini (my first MAC ever so I'm still learning!)...and Firefox worked perfectly until today. Now it freezes on the initial screen every time I run it. The only time I solved it was rebooting the machine...which worked...once. It locked up the very next time. Reloading Firefox doesn't fix it. Just a reboot.

Most of the answers I saw said Version 84.0.2 was the fix for that...but that's what I'm running. Any further suggestions? With my rookie status on the MAC. it could well be operator error. Thanks everyone!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.