Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Print Box never shows a thumbnail of the page(s) to be printed.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jonathan Watt

more options

I am running an iMAC 27 using mac OS X Catalina (10.15.7) When I select Print from the Hamburger drop-down (or by any other method -- I prefer MD + P) I get the familiar printer box but there seems to be NO WAY to see the thumbnail of the page or pages to be printed. For me this is votal because I often print selected pages from a large document or web view.

I am attaching a screen shot of what I get with FIREFOX.

Is this a systemic fault with Firefox or am I just in the dark?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There's a new printing user interface that's in the process of being rolled out that will give you a preview. You can enable it yourself by opening the page `about:config`, entering `print.tab_modal.enabled` and switching that to `true`.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.