Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

searching extension to rate / star websites

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I'm looking for an extension that I presume exists, but I'm not able to find it: I want to rate websites in the way photo apps allow you to rate your photos, i.e. assign a number of stars to them.

Like https://mozilla.org ★★★★☆

One use case: I'm comparing products where I don't necessarily find something so good that I can come to conclusion now, so I need a way to save it.

Do you know such an extension or have good ideas how to search it?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.