Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Printing

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

What happened to the print preview and print options? They just changed on my system. I can no longer print the page as viewed on my screen. Options are hard to change and image is cut off.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

See screenshot.