Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox can access all G-suite components except Google Calendar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 61 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

My employer uses the G-Suite at work. I use Firefox on my company computer and on my personal computers.

On the afternoon of Jan. 20, I lost access to Google Calendar. It only shows the dates and a crawling blue ribbon, as if it's trying to load my calendar and failing.

I ran some tests with my company computer and my personal laptop. Here's what I found:

  • I can access all the other G-suite components (Gmail, Contacts, Google Drive) from Firefox on both computers.
  • I have the latest version (84.0.2) on both computers.
  • I can access Google Calendar (and the rest of G-Suite) using Google Chrome and Microsoft Edge.

Sounds like Google implemented something in Calendar that doesn't get along with Firefox. Has anyone else seen this issue?

My employer uses the G-Suite at work. I use Firefox on my company computer and on my personal computers. On the afternoon of Jan. 20, I lost access to Google Calendar. It only shows the dates and a crawling blue ribbon, as if it's trying to load my calendar and failing. I ran some tests with my company computer and my personal laptop. Here's what I found: * I can access all the other G-suite components (Gmail, Contacts, Google Drive) from Firefox on both computers. * I have the latest version (84.0.2) on both computers. * I can access Google Calendar (and the rest of G-Suite) using Google Chrome and Microsoft Edge. Sounds like Google implemented something in Calendar that doesn't get along with Firefox. Has anyone else seen this issue?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It should be working now, we all noticed it.

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1688211

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào