Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Weird Symbols/Glyphs

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

I've been having trouble for a couple of months with Firefox. It's on both my desktop and my laptop with both Firefox and Firefox Developer. It seems to happen at random, but instead of being able to see words, all I can see is symbols like these (attached). If I copy/paste it into a word doc or a text file, I can read it just fine. It's only in the browser that I experience these issues.

Has anyone else had these issues? Is there an easy fix that I'm just not seeing?

Thanks for your help in advance!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.