Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Autoplay doesn't work.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I have my favorite applications set as defaults in the autoplay extensions options. I have "do this every time" checked in the dialog box that pops up every time I try to open a file. It doesn't matter what the file extension is. PDF, MP4, and JPG files don't automatically open.

I posted a similar question before when I thought this only applied to MP4 files. Since then, I've noticed it applies to all files.

I would really appreciate some help getting this to work again. Jim Birke

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.