Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to solve this error-"This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below."

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

I find the url link that is about mp4 but I can't access it. Like these.

https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2021-01-21-04-15-30-5d8fac.png

https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2021-01-21-04-16-44-0f2429.png

I tried to open with Firefox and Chrome but both are not working.

before to ask, I saw similar question with mine that is about Access Denied. However I can't resolve it.

What should I do?

(as I Korean, I'm not good at English so if you're in hard to read my ask, please let me know I have to explain once more.

And "이 XML 파일은 관련된 스타일 정보를 가지고 있지 않은 것 같습니다. 문서 트리는 아래와 같습니다." means "This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.")

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.