Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Stop Firefox opening twice

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

I have a web-based app which I use firefox to open. I use multiple tabs like for opening and printing pdf & having multiple modules from the web-based app. The issue is some users are clicking on the firefox icon even though firefox is open & it opens another session or window of Firefox. What I would like if someone clicks on the Firefox icon and it is already open to just display that session of firefox that is open & not open a new window/session. My issue is we have 5 and 6 different windows for the same web app & it's causing some issues. All links should open in a new Tab which they do now but if I can find a way to stop firefox opening twice it will solve my issue.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.