Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

connected equipment in firefox account

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi moofy1

more options

Hi

Is possible to change names of connected equipment in Firefox account?

If I have open card in my f.e. home PC, and I want to send it to my another computer. OK - I can choose send to .... (I see full name of my another equipments).

BUT

If I want to do this from my smartphone - I don't know witch equipment I want to choose, because I see only this Send this card to "Firefox on equipment ..."

The names in Firefox on Android devices in this menu is to short to identification to which equipment I want to send this card (I have connected a few)

I can't find settings in Firefox account where I can do this.

So I think this is a big hardness to use this a very good idea from my android device

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Thanks a loy FredMcD :)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Type about:preferences#sync<enter> in the address bar. Look for Device Name and change it how you want it.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Thanks a loy FredMcD :)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.