Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Menu Font Size

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi karattop.kp

more options

I am using Firefox 84.0.2 (64-bit) on Win 10 Pro and the menu font size and toolbar icons are minuscule, even on my 32" monitor.

I found a fix for this same problem in Thunderbird, but I don't see any way to make the menu fonts and toolbar icons bigger in Firefox. This has nothing to do with web sites, just the menu/bookmarks, toolbar icons, etc.

Thank you.

Giải pháp được chọn

You can set layout.css.devPixelsPerPx to 1.0 (default is -1) on the about:config page. Adjust its value in 0.1 or 0.05 steps (1.1 or 0.9; you might need large value above 1.5 or 2.0) until icons or text looks right.

  • modifying layout.css.devPixelsPerPx affects user interface and webpages (global zoom)

Firefox has a Zoom section in Options/Preferences to set the default zoom level for webpages in case toy need to correct this after modifying layout.css.devPixelsPerPx.

  • Options/Preferences -> General -> Language and Appearance -> Zoom

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can set layout.css.devPixelsPerPx to 1.0 (default is -1) on the about:config page. Adjust its value in 0.1 or 0.05 steps (1.1 or 0.9; you might need large value above 1.5 or 2.0) until icons or text looks right.

  • modifying layout.css.devPixelsPerPx affects user interface and webpages (global zoom)

Firefox has a Zoom section in Options/Preferences to set the default zoom level for webpages in case toy need to correct this after modifying layout.css.devPixelsPerPx.

  • Options/Preferences -> General -> Language and Appearance -> Zoom

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

more options

you all talk in your "techy" talk like we all know what you mean. the answers to the problems are not very helpful for unexperienced tech users of your products.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.