Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

opening MHT-files stored on hard disk

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hallo, since I've switched from InternetExplorer to FireFox as the standard browser, I cannot open MHT-files which I downloaded from the web. Firefox starts to open new tabs, by the second, endlessly. The process can be stopped only by killing Firefox with the TaskManager, several times. Is this a bug or a feature? Many thanks Ante

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.