Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks Toolbar

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 111 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Scribe

more options

How can I remove "Other Bookmarks" tab from the Bookmarks Toolbar? I have no clue how/why it has ended up there! Thank you!

Giải pháp được chọn

Hi, starting in Firefox 85 (and for some Firefox 84 users selected for testing - which seems to be you!) an Other Bookmarks folder will appear at the end of the Bookmarks toolbar, if the Other Bookmarks folder in your Library contains any bookmarks. This was done to make it easier to find bookmarks stored in this folder.

If you want to remove the Other Bookmarks folder from the Bookmarks toolbar, use one of these methods:

Firefox 85 and above:

 1. Right-click on a blank spot in the Bookmarks toolbar (or on the "Other Bookmarks" folder) to open the context menu.
  Fx85BookmarksToolbarContextMenu
 2. Click on the Show Other Bookmarks menu item to clear the check mark.

Firefox 84:
The "Show Other Bookmarks" context menu item wasn't added until Firefox 85 but you can use the Configuration Editor for Firefox (about:config page) as a workaround:

 1. In the address bar, type about:config and press the Enter key.
  • If a warning page appears, click Accept the Risk and Continue.
 2. Enter browser.toolbars.bookmarks.2h2020 into the Search field.
 3. Click the Toggle Fx71aboutconfig-ToggleButton button next to this preference, to set it to false.
 4. Restart Firefox.

This will remove the Other Bookmarks folder from the Bookmarks Toolbar but it will also remove another bookmarking change, the option to only show the Bookmarks Toolbar on the New Tab page. You can set this preference back to "true" by repeating the above steps.

If your question is resolved by this or another answer, please help other users by marking the best reply as Solved. Thank you!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, starting in Firefox 85 (and for some Firefox 84 users selected for testing - which seems to be you!) an Other Bookmarks folder will appear at the end of the Bookmarks toolbar, if the Other Bookmarks folder in your Library contains any bookmarks. This was done to make it easier to find bookmarks stored in this folder.

If you want to remove the Other Bookmarks folder from the Bookmarks toolbar, use one of these methods:

Firefox 85 and above:

 1. Right-click on a blank spot in the Bookmarks toolbar (or on the "Other Bookmarks" folder) to open the context menu.
  Fx85BookmarksToolbarContextMenu
 2. Click on the Show Other Bookmarks menu item to clear the check mark.

Firefox 84:
The "Show Other Bookmarks" context menu item wasn't added until Firefox 85 but you can use the Configuration Editor for Firefox (about:config page) as a workaround:

 1. In the address bar, type about:config and press the Enter key.
  • If a warning page appears, click Accept the Risk and Continue.
 2. Enter browser.toolbars.bookmarks.2h2020 into the Search field.
 3. Click the Toggle Fx71aboutconfig-ToggleButton button next to this preference, to set it to false.
 4. Restart Firefox.

This will remove the Other Bookmarks folder from the Bookmarks Toolbar but it will also remove another bookmarking change, the option to only show the Bookmarks Toolbar on the New Tab page. You can set this preference back to "true" by repeating the above steps.

If your question is resolved by this or another answer, please help other users by marking the best reply as Solved. Thank you!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.